Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
Research
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558
รายชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล
ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558
ชุดโครงงานวิจัยนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558
แหล่งทุนวิจัยนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558
ระยะเวลาดำเนินการนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558
วัตถุประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา และอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558

สาขา รัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์ ด้วยผลงานวิจัยเด่น เศรษฐกิจการเมืองจีน,

ครองแผ่นดินจีน : พรรค ผู้นำ อำนาจรัฐ, การค้าประเวณีหญิงจีนในไทย,

จีนแผ่นดินที่ 5, ค่าจีนสยาม, คือ"ฮากกา" คือ"จีนแคะ"

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเซียศึกษา จุฬาฯ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล ณ.ห้องโถงหน้าสถาบันเอเซียศึกษา ชั้น 7 ตึกประชาธิปก