นักวิจัย

ดร. กฤตพล วิภาวีกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิจัย

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมร่วมสมัยญี่ปุ่น-ไทย การผลิตวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (สิ่งพิมพ์และอนิเมชัน) โดยวิเคราะห์จากบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

หมายเลขโทรศัพท์

02-218-7467

อีเมล

krittaphol.v@chula.ac.th

คุณวุฒิ
ชื่อสถานศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาญี่ปุ่นศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ

- The development of Siamese book publishing business during 1850-1930s: The transition of relationship between print capital and print culture. Journal of Graduate School of Asia-Pacific Studies, No.37, Waseda University, 77-97. 2562

-การปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า: กรณีศึกษาบริษัทเครือโตโยต้าในญี่ปุ่น. วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ, 8 (3), 235-239. 2561

-อุตสาหกรรมการพิมพ์หนังสือในประเทศญี่ปุ่น. วารสารญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2,119-136. 2558