เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2545 จากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Chey Institute for Advanced Studies (CIAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง (The Korea Foundation for Advanced Studies, KFAS) ซึ่งเป็นองค์กรที่มิได้แสวงหากำไร มุ่งส่งเสริมการศึกษาระดับสูงแก่นักวิชาการของสาธารณรัฐเกาหลีและต่างชาติ

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ นี้ จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในประเทศไทยในการสนับสนุนนักวิจัยและกิจกรรมการวิจัย 4 สาขา คือ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมปิโตรเคมี ทั้งในประเทศและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งการจัดการประชุมทางวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง | Facebook

คณะกรรมการศูนย์ฯ

คณะกรรมการอำนวยการเงินทุน (Board of Trustees, BOT)

 1. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ประธานมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง
 3. รองอธิการบดีด้านการวิจัย
 4. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
 5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 6. ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา
 7. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ

คณะกรรมการบริหาร (Managing Committee, MC)

 1. รองอธิการบดีด้านการวิจัย
 2. ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา
 3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์
 4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
 5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะรัฐศาสตร์
 7. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์
 8. ผู้แทนสถาบันเอเชียศึกษา
 9. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ

ปัจจุบันได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ Chey Institute for Advanced Studies (CIAS)

บทความของศูนย์วิจัย

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
กิจกรรมที่ผ่านมา

เรียงโดย:

ที่ตั้งสถาบัน (ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง)

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Institute of Asian Studies Chulalongkorn University)

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ชั้น 16 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330