เกี่ยวกับสถาบัน

หน้าแรก / เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติความเป็นมา สถาบันเอเชียศึกษา

สถาบันเอเชียศึกษาเป็นสถาบันวิจัยในสังกัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2510 ภายในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สถาบันเอเชียศึกษาค่อย ๆ เจริญเติบโตขึ้น โดยมีกิจกรรมหลากหลาย และมีคณาจารย์ต่างภาควิชา ต่างคณะ/สถาบัน และต่างมหาวิทยาลัยมาร่วมกันทำงานมากขึ้น เมื่อมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการให้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาคณะหนึ่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อเอเชียมีปัญหา สถาบันเอเชียศึกษามีคำตอบ

รศ. ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา

โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานภายในสถาบันเอเชียศึกษา

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

 • 3 มกราคม 2555
  นายอุกฤษฎ์ ปัทมานันท์ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2555 กลุ่มงานวิจัย
  ปี
  2555
 • 2 มกราคม 2555
  นายอุกฤษฎ์ ปัทมานันท์ ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 (ด้านรัฐศาสตร์การปกครอง)
 • 1 มกราคม 2555
  ศูนย์มุสลิมศึกษา ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • 2 ตุลาคม 2553
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: A Strategic Partnership ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ในงานสัมมนาวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำปี 2553 เรื่อง มุสลิมในแผ่นดินไทย: บทบาทชาวไทยมุสลิมในการสร้างสรรค์สังคมไทย
  ปี
  2553
 • 29 กันยายน 2553
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการสัมมนาทางวิชาการมุสลิมศึกษาประจำปี 2553 เรื่อง มุสลิมในแผ่นดินไทย: บทบาทชาวไทยมุสลิมในการสร้างสรรค์สังคมไทย เมื่อวันพธที่ 29 กันยายน 2553 ณ หอประชุม จุฬาฯ และทรงฟังปาฐกถาเรื่อง พระราชกรณียกิจกับมุสลิมในแผ่นดินไทย โดยฯพณฯ นายพลากร สมสุวรรณ งานนี้จัดโดยศูนย์มุสลิมศึกษา
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553
  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์มุสลิมศึกษากับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย