หลักสูตรการเรียนการสอน

หน้าแรก / หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

สถาบันเอเชียศึกษามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม (Master of Arts Program in Human and Social Development)
  2. หลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Master of Arts Program in Southeast Asian Studies) :
  3. หลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกาหลีศึกษา (Master of Arts Program in Korean Studies)

หลักสูตรดังกล่าวทำให้นักวิจัยของสถาบันฯ ได้นำความรู้และประสบการณ์วิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น นักวิจัยสถาบันฯยังได้รับเชิญเป็นกรรมการวิชาชีพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน