ติดต่อเรา

หน้าแรก / ติดต่อเรา

ที่ตั้งสถาบัน

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Institute of Asian Studies Chulalongkorn University)

อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศูนย์จีนศึกษา

02-218-7416

02-255-1760

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย

02-218-7415

02-218-7419

ศูนย์แม่โขงศึกษา

02-218-7461

02-218-7459

ศูนย์มุสลิมศึกษา

02-218-7466

02-218-7412

ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา

02-218-7466

02-255-1124

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางสังคม

02-218-7412

02-218-7412

ศูนย์ญี่ปุ่น-อาเซียนศึกษา

02-218-7464

02-255-1124

โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

02-218-7422

ศูนย์สื่อสารและเผยแพร่วิชาการ

02-218-7411

02-218-7411

ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย

02-218-7463

02-255-1124