ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ

หน้าแรก / เกี่ยวกับสถาบัน / ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ

ปณิธาน

สถาบันเอเชียศึกษาจะธำรงรักษามาตรฐานการทำวิจัยเพื่อให้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งสืบสานองค์ความรู้เดิม บุกเบิกแสวงหาความรู้และแนวทางใหม่ในการวิจัยด้านเอเชียศึกษา เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและให้บริการทางวิชาการสู่สาธารณะทั้งในระดับรัฐและเอกชน

วิสัยทัศน์

สถาบันเอเชียศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการวิจัย บริการวิชาการ และเป็นแหล่งอ้างอิงด้านเอเชียศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

อัตลักษณ์

"เป็นผู้สร้างและจัดการความรู้ด้านเอเชียศึกษา"

พันธกิจ

1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อธำรงความเป็นเลิศด้านเอเชียศึกษา
2. เผยแพร่องค์ความรู้และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติ
3. สนับสนุนการเรียนการสอน และถ่ายทอดความรู้ด้านเอเชียศึกษา
4. เสริมสร้างเครือข่ายวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วัฒนธรรมองค์กร

สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เป็นเวทีสาธารณะในประเด็นปัญหาสังคม นักวิจัยทุกคนร่วมทำหน้าที่ จึงเป็นที่มาของคำขวัญว่า

“เมื่อเอเชียมีปัญหา สถาบันเอเชียศึกษามีตำตอบ"