แนะนำผู้อำนวยการ

หน้าแรก / เกี่ยวกับสถาบัน / แนะนำผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการสถาบบันเอเชียศึกษา

(ตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2528)
พ.ศ. 2567
รศ. ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
วาระที่ 128 พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2565
รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
วาระที่ 128 พ.ย. 2557 - 27 พ.ย. 2561
วาระที่ 228 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2565
พ.ศ. 2557
ศ. ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
วาระที่ 126 ม.ค. 2550 - 25 ม.ค. 2554
วาระที่ 226 ม.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2557
พ.ศ. 2549
ศ. ดร.สุภางค์ จันทวานิช
วาระที่ 126 พ.ย. 2542 - 26 พ.ย. 2546
วาระที่ 226 พ.ย. 2546 - 17 พ.ย. 2549
พ.ศ. 2542
ศ. ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
วาระที่ 11 ต.ค. 2542 - 25 ต.ค. 2542
พ.ศ. 2542
รศ. ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์
วาระที่ 16 ต.ค. 2534 - 6 ต.ค. 2538
วาระที่ 26 ต.ค. 2538 - 30 ต.ค. 2542
พ.ศ. 2534
ศ. ดร.เขียน ธีระวิทย์
วาระที่ 33 ม.ค. 2527 - 1 ม.ค. 2534
พ.ศ. 2527
รศ. ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล
วาระที่ 11 ม.ค. 2527 - 2 ม.ค. 2527
พ.ศ. 2526
ศ. ดร.เขียน ธีระวิทย์
วาระที่ 11 เม.ย. 2522 - 1 ก.ย. 2523
วาระที่ 21 ม.ค. 2525 - 1 ม.ค. 2526