ผลงานวิจัย

หน้าแรก / ผลงานวิจัย

เรียงโดย:

รายงานการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การประเมินโครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

รายงานการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการประเมินโครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”Evaluation of the Project on Blue Crab Banks Extension to Return Blue Crabs to the T...

นักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วคำ ไกรสรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญานุช จาตุรจินดา
Precarity and social protection of migrant fishers in Thailand: Case studies of death and disappearance at sea

Precarity and social protection of migrant fishers in Thailand: Case studies of death and disappearance at sea Supang Chantavanich, Waranya Jitpong Precarity and social protection of migrant fishers i...

โครงการวิจัยปี พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยปี พ.ศ. 2562   การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาทิโมลอล ต่อการหายของแผลหลังการทำเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วน ในการรักษาหลุมสิวหัวหน้าโครงการ: อาจารย์ นายแพทย์ชนัทธ์  กำ...

โครงการวิจัยปี พ.ศ. 2563

โครงการวิจัยปี พ.ศ. 2563   การประเมินการกักเก็บคาร์บอนและการผลิตออกซิเจนของต้นไม้ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนและลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศหัวหน้าโครง...

โครงการวิจัยปี พ.ศ. 2564

โครงการวิจัยปี พ.ศ. 2564   ระบบการให้บริการผู้ดูแลผู้สูงอายุ: บทเรียนจากต่างประเทศและการวิเคราะห์ช่องว่างในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ: ดร.มนทกานต์ ฉิมมามีการศึกษาแนวทางการสื่อสารประเด็นสุขภาพจิตในซ...

โครงการวิจัยปี พ.ศ. 2565

โครงการวิจัยปี พ.ศ. 2565 การเปิดรับสื่อและทัศนคติของผู้พิการต่อการสื่อสารความพิการในภาพยนตร์เกาหลี หัวหน้าโครงการ: ดร. ลักษณ์นัยน์ ทรงเสี่ยงไชย ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...

รายงานผลการวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานไทยไปทำงานใน ประเทศเกาหลีใต้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในช่วงโควิด

รายงานผลการวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานไทยไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในช่วงโควิดInnovation Project on Efficient and Sustainable Labor Migration Management for...

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร, ดร.สุเทพ เบญจภาคีสกุล, ดร. สุภางค์ จันทวานิช, นายสมาน เหล่าดำรงชัย , นางสาวสุวรรณี ลิม, นางสุมาลี วรรณรัตน์ , นายมงคล ไพเราะ
Development of Shared Responsibility Framework on Ethical Recruitment, Decent Employment and Skills

Development of Shared Responsibility Framework on Ethical Recruitment, Decent Employment and Skills

Premjai Vungsiriphisal, Ph.D, Pyone Myat Thu, Ph.D, Suthep Banjapakeesakul, Ph.D, Waranya Jitpong