นักวิจัย

ดร.วรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิจัย

ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ การจัดการสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ การค้าระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ

หมายเลขโทรศัพท์

02-218-7239

อีเมล

Worawat.sr@chula.ac.th

คุณวุฒิ
ชื่อสถานศึกษา

ปริญญาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Asian Institute of Technology

การจัดการมหาบัณฑิตสาขาการตลาดและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล

บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ
ปี

Srisawasdi, W.; Tsusaka, T.W.; Winijkul, E.; Sasaki, N. Valuation of Local Demand for Improved Air Quality: The Case of the Mae Moh Coal Mine Site in Thailand. Atmosphere 2021, 12, 1132.

2021

Worawat Srisawasdi, Sylvia Szabo, Takuji W Tsusaka, Julia Wentworth, James Vause, Neil D. Burgess.”Impacts of COVID-19 public measures on country-level trade flows: Global panel regression analysis.” MedRxiv 2021.07.09.21260294

2021

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่อง “Assessment of Air Pollution in Mae Moh, Thailand Based on Dynamic Air Pollution Data, A Contingent Valuation Survey, and Socioeconomic Factor Analysis. The Asian Institute of Technology, 2021.

2021

โครงการวิจัย UKRI-GCRF TRADE Hub, UNEP

2021

รายการ

งานประชุมทางวิชาการ Worawat Srisawasdi, Takuji W. Tsusaka, Sylvia Szabo, Reuben M.J. Kadigi, James Vause, Neil D. Burgess. “Have public interventions been effective? A global panel vector autoregression analysis of the COVID-19 spread and control policies” OSI Geneva Forum 2021, United Nations, Geneva, Switzerland.

งานสัมมนาทางวิชาการ Srisawasdi, W. et al. ”Impacts of COVID-19 public measures on country-level trade flows: Global panel regression analysis” 2nd International Symposium on Disaster Resilience and Sustainable Development 2021, AIT, Thailand.

งานสัมมนาทางวิชาการ Srisawasdi, W. et al.”Impacts of COVID-19 public measures on country-level trade flows: Global panel regression analysis” 9th International Conference on Sustainable Development 2021, Rome, Italy

งานสัมมนาทางวิชาการ Srisawasdi, W. et al. “Dynamic Analysis of COVID-19 Public Measures, Infections, and Deaths using Panel Vector Autoregressive Model” The Social Policy Association Annual Conference 2021, London, UK.