นักวิจัย

ดร.อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิจัย

ความเชี่ยวชาญ

สังคมและการเมืองการปกครองในเอเชียใต้, สันติภาพ ความรุนแรงและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม, ปรัชญาการเมืองและแนวคิดอิสลาม

หมายเลขโทรศัพท์

02-2187282

อีเมล

Abdunrohman.M@chula.ac.th

คุณวุฒิ
ชื่อสถานศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ปรัชญาการเมือง

มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลิการ์ สาธารณรัฐอินเดีย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ปรัชญาการเมือง

มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลิการ์ สาธารณรัฐอินเดีย

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายการ
ปี

อับดุรเราะฮหมาน มูเก็มและยุโสบ อุเจะ “ชีวิตคนขับรถบรรทุกภายใต้สถานการณ์ความรุนแรง” การประชุมวิชาการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ส่วนภูมิภาคภาคใต้ประจำปี 2550 โดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยโครงการวิจัย “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้ช่วยวิจัยโครงการ “อิทธิพลของสื่อ การแพร่กระจายของแนวคิดสุดโต่งและกระบวนการแก้ปัญหาแนวคิดสุดโต่ง” ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ

อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม, “เซอร์ ซัยยิด อะหมัด คาน: ปลดแอกความรุนแรงสู่การศึกษา” ใน “วารสารสังคมศาสตร์ ฉบับเข้าใจเพื่อนบ้าน” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 ตุลาคม 2558, นครศรีธรรมราช: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558. หน้า 35-61 เลขหนังสืออิเล็กทรอนิค 1905-8241

Abdunrohman Mukem, ‘Al-Ghazali’s Statecraft in Nasihat al-Muluk’ in ‘Advancement of Science and Philosophy in Islam’, edited by Obaidullah Fahad and Muhammad Salahuddin Umari, Aligarh: Seerat Committee, 2016., pp. 179-188. ISBN: 978-93-84354-84-8

อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม, “ลัดดากห์: ภาพสะท้อนแห่งการอยู่ด้วยกันบนพื้นที่แห่งความเป็นตัวตนที่ต่างกัน” ใน “ศาสตร์แห่งความจำ ศิลป์แห่งการลืม” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาภาคใต้ครั้งที่ 2 เล่ม 2, ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2559 หน้า 357-373. เลขหนังสืออิเล็กทรอนิค 978-616-271-329-3

Abdunrohman Mukem, ‘Al-Ghazali (1058-1111): The Practical Way to Purify a Soul’, in ‘Concept of Peace in Islam and World Religious’ edited by Zafar Darik Qasmi and Mohd Shadab Khan, Aligarh: Iqra Educational Welfare Society (Regd.), 2016, pp. 55-59. ISBN: 978-93-84354-66-4

อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม. (2062). เลือกตั้งอินเดีย 2019: สมรภูมิการเมืองยังเป็นเรื่องท้าทาย. วารสารเอเชียปริทัศน์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562. (กำลังดำเนินการตีพิมพ์)

อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม. (2062). ภูมิปัญญาปราชญ์เอเชียใต้: เมาลานาตอริก ญามีล นักเทศนาธรรมสันติวิธีตามวิถีอิสลาม. วารสารปณิธาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ปี กรกฏาคม - ธันวาคม 2562. (กำลังดำเนินการตีพิมพ์)

รายการ
ปี

โครงการแปลหนังสือ “Sheikh Mujibur Rahman: The Unfinished Memories” สนับสนุนโดยสถานทูตบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย