Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
Course of Instruction
Course of Instruction
Course

สถาบันเอเชียศึกษามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. Master of Arts Program in Human and Social Development : click
  2. Master of Arts Program in Southeast Asian Studies : click
  3. Master of Arts Program in Korean Studies): click

หลักสูตรดังกล่าวทำให้นักวิจัยของสถาบันฯ ได้นำความรู้และประสบการณ์วิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น นักวิจัยสถาบันฯยังได้รับเชิญเป็นกรรมการวิชาชีพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน