Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
Activities
ตะวันออกกลางหลังอาหรับสปริง : อิสลามการเมือง มหาอำนาจ ประชาธิปไตยและการก่อการร้าย
แนะนำหนังสือใหม่ : หนังสือตะวันออกกลางหลังอาหรับสปริง : อิสลามการเมือง มหาอำนาจ ประชาธิปไตยและการก่อการร้าย
บรรยายพิเศษเรื่อง "จีนในมิติความมั่นคงใหม่" โดย พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง
ศูนย์จีนศึกษา และ ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัดกรรมทางสังคม
More
New Released Books
More
Seminar / Conference / Training
เสวนาวิชาการ เรื่อง “อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ”
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ”
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561เวลา 9.20 - 12.00 น.
การแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561
การแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมารประชุมระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU
โครงการ Bangladesh Fair 2018 ครั้งที่ 1
ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา และสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย จะจัด
More