Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่นและข่าวกิจกรรมของสถาบัน
แนะนำหนังสือใหม่  เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์บาดแผล
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์บาดแผล
ขอเขิญเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง"ผ่าวิกฤติปาเลสไตน์: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต"
ขอเขิญเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติ หนึ่งในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี
เชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “ประเทศไทย-มาเลเซีย: การเคลื่อนสู่อนาคตร่วมกัน”
เชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “ประเทศไทย-มาเลเซีย: การเคลื่อนสู่อนาคตร่วมกัน”
จัดโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ในวันพฤหัสบ...
More
หนังสือออกใหม่
More
โครงการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ
ศูนย์จีนศึกษา เชิญฟังบรรยายหัวข้อ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยและจีน"
ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอาศรมสยาม-จีนวิทยา เชิญฟังบรรยายหัวข้อ
เสวนาวิชาการ "ภัยคุกคามของแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย"
เสวนาวิชาการ "ภัยคุกคามของแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย"
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานเสวนาวิชาการหัวข้อ “อาเซียน: ความขัดแย้งและการจัดการ”
งานเสวนาวิชาการหัวข้อ “อาเซียน: ความขัดแย้งและการจัดการ”
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
More
ข่าวประกาศทั่วไป
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7
ประกาศ สถาบันเอเชียศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7
ด้วย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแห...
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิจัย AR-5 สาขาสังคมศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3 อัตรา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิจัย AR-5
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย นักวิจัย AR-5
ประกาศ สถาบันเอเชียศึกษา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5
------------------------------------------------------------
ด้วยสถาบันเอเชียศึกษา...
More
ข่าวประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
More