Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่นและข่าวกิจกรรมของสถาบัน
ตะวันออกกลางหลังอาหรับสปริง : อิสลามการเมือง มหาอำนาจ ประชาธิปไตยและการก่อการร้าย
แนะนำหนังสือใหม่ : หนังสือตะวันออกกลางหลังอาหรับสปริง : อิสลามการเมือง มหาอำนาจ ประชาธิปไตยและการก่อการร้าย
บรรยายพิเศษเรื่อง "จีนในมิติความมั่นคงใหม่" โดย พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง
ศูนย์จีนศึกษา และ ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัดกรรมทางสังคม
More
หนังสือออกใหม่
More
โครงการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ
เสวนาวิชาการ เรื่อง “อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ”
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ”
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561เวลา 9.20 - 12.00 น.
การแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561
การแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมารประชุมระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU
โครงการ Bangladesh Fair 2018 ครั้งที่ 1
ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา และสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย จะจัด
More
ข่าวประกาศทั่วไป
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างทำภาพยนตร์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย”
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์มุสลิมศึกษา มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างทำภาพยนตร์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” จำนวน 1 ตอน ความยาวป...
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
2. มีอายุระหว่าง 22-30 ปี
3. สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Powe...
More
ข่าวประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
More