Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
ติดต่อสถาบันเอเชียศึกษา : ที่ตั้งสถาบัน แผนที่ ติดต่อหน่วยงานย่อย
แผนที่ ที่ตั้งของสถาบันเอเชียศึกษา
ที่ตั้งสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Institute of Asian Studies Chulalongkorn University)

อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์ :  02-251-5199 และ 02-218-7460-9

หมายเลขโทรสาร :   02-255-1124

E-mail : ias@chula.ac.th

Website : http://www.ias.chula.ac.th

Website (เดิม) : http://databank.ias.chula.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/pages/สถาบันเอเชียศึกษา-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงานภายใน
ศูนย์จีนศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-218-7416

หมายเลขโทรสาร : 02-255-1760

Website : http://www.csc.ias.chula.ac.th

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-218-7415

หมายเลขโทรสาร : 02-218-7419

Website : http://www.arcmthailand.com

ศูนย์แม่โขงศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-218-7461

หมายเลขโทรสาร : 02-218-7459

Website : https://www.mekongchula.org/

E-mail : mekong_researchunit@yahoo.com

Facebook : http://www.facebook.com/mekong.chula

ศูนย์มุสลิมศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-218-7466

หมายเลขโทรสาร : 02-218-7412

Website : http://www.msc.ias.chula.ac.th

ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-218-7466

หมายเลขโทรสาร : 02-255-1124

Website : http://www.sas.ias.chula.ac.th

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางสังคม

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-218-7412

หมายเลขโทรสาร : 02-218-7412

Website : http://www.mssic.ias.chula.ac.th

ศูนย์ญี่ปุ่น-อาเซียนศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-218-7464

หมายเลขโทรสาร : 02-255-1124

Website : http://www.jas.ias.chula.ac.th

โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-218-7422

Website : http://www.api-fellowships.org

ศูนย์สื่อสารและเผยแพร่วิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-218-7411

หมายเลขโทรสาร : 02-218-7411

Website : http://www.ias.chula.ac.th

ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-218-7463

หมายเลขโทรสาร : 02-255-1124

Website : http://www.thaiworld.org