Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ สถาบันเอเชียศึกษา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ สถาบันเอเชียศึกษา
ปณิธาน

สถาบันเอเชียศึกษาจะธำรงรักษามาตรฐานการทำวิจัยเพื่อให้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งสืบสานองค์ความรู้เดิม บุกเบิกแสวงหาความรู้และแนวทางใหม่ในการวิจัยด้านเอเชียศึกษา เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและให้บริการทางวิชาการสู่สาธารณะทั้งในระดับรัฐและเอกชน

วิสัยทัศน์

สถาบันเอเชียศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการวิจัย บริการวิชาการ และเป็นแหล่งอ้างอิงด้านเอเชียศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ
  1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อธำรงความเป็นเลิศด้านเอเชียศึกษา
  2. เผยแพร่องค์ความรู้และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติ
  3.  สนับสนุนการเรียนการสอน และถ่ายทอดความรู้ด้านเอเชียศึกษา
  4. เสริมสร้างเครือข่ายวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อัตลักษณ์

"เป็นผู้สร้างและจัดการความรู้ด้านเอเชียศึกษา"

วัฒนธรรมองค์กร

สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เป็นเวทีสาธารณะในประเด็นปัญหาสังคม นักวิจัยทุกคนร่วมทำหน้าที่ จึงเป็นที่มาของคำขวัญว่า “เมื่อเอเชียมีปัญหา สถาบันเอเชียศึกษามีตำตอบ"