Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
โครงการญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Program)
โครงการญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Program)
โครงการญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Program)

สถาบันเอเชียศึกษาจัดตั้งโครงการญี่ปุ่นศึกษา โดยตระหนักถึงความสำคัญของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์กับไทยมายาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาวิจัย ความรู้ในมิติต่างๆ ด้านญี่ปุ่นศึกษา สร้างเครือข่ายนักวิชาการและผู้สนใจทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยให้แก่สถาบันการศึกษา และสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ เช่นการอบรม ประชุม สัมมนา และสื่อสิ่งพิมพ์ ส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนการสอน เกี่ยวกับญี่ปุ่นในทุกระดับ อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในระดับประชาชนและระดับประเทศ โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาแก่ครูของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งผลิตสิ่งพิมพ์ออกเผยแพร่อย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี

หมายเลขติดต่อ : โทรศัพท์ 02-218-7464 และ โทรสาร 02-255-1124