Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
ฝ่ายบริหารและบุคลากร

สำนักงานฝ่ายบริหาร เป็นส่วนงานสนับสนุนของสถาบัน เดิมคือสำนักงานเลขานุการสถาบัน ต่อมาตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบันเอเชียศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 4 ให้มีฝ่ายบริหารในสถาบันเอเชียศึกษา มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ และสนับสนุนงานด้านแผน งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ บุคคล สารบรรณ อาคารสถานที่ ประกันคุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านวิจัยและบริการทางวิชาการของสถาบัน และงานบริหารอื่นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากสถาบัน โดยสถาบันเอเชียศึกษาได้จัดตั้งหน่วยงานภายในฝ่ายบริหารให้มี 3 งานดังนี้

1. งานคลังและพัสดุ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการด้านการเงิน ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ การแสวงหารายได้ของเงินทุนต่างๆของสถาบันฯให้มีประสิทธิภาพทั้งผลตอบแทนและการบริหารความเสี่ยงจัดทำรายงานการเงินรายไตรมาสและรายปี ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับ จัดระบบประกันคุณภาพทางด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันฯ ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านการเงินและการบัญชีจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเก็บ และตรวจสอบ การบำรุงรักษาซ่อมแซม และเป็นต้น

2. งานวิจัยและวิชาการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลการให้บริการด้านการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดูแลการดำเนินงานของโครงการสิ่งพิมพ์ ศูนย์โสตทัศนวัสดุและศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย ให้ความสนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ เช่นแหล่งทุนทำวิจัย การทำประกาศโครงการวิจัย เป็นผู้จัดเก็บรวบรวมผลงานวิจัย-วิชาการของสถาบัน และให้ข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ประสานงานและจัดการประชุมของที่ประชุมนักวิจัยในภารกิจต่างๆของสถาบัน รวมทั้งด้านการประกันคุณภาพงานวิจัยและวิชาการ ให้ความช่วยเหลือนักวิชาการรับเชิญชาวต่างประเทศที่มาทำงานวิจัยในประเทศไทย ให้การต้อนรับนักวิชาการทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่มาเยือนสถาบัน ประสานงานการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตรที่สถาบันฯร่วมดำเนินงานกับสถาบันวิจัยสังคมและบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนดูแลงานเอกสารต่างๆระหว่างประเทศ เป็นต้น

3. งานบริหารและธุรการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลงานบริหารทั่วไปในสำนักงาน อาทิด้านเอกสารราชการได้แก่ การรับ-ส่ง การร่าง-โต้ตอบหนังสือ การจัดทำประกาศระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ การจัดเก็บและค้นหาเอกสาร การจัดทำวาระและบันทึกการประชุมเป็นต้น ในด้านบุคคล มีภาระหน้าที่ดำเนินการรับสมัคร บรรจุ ประเมินผล โอนย้าย เลื่อนระดับ สำรวจและวางแผนอัตรากำลัง จัดทำงบประมาณเงินเดือนจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร ควบคุมการลาและการมาปฏิบัติงานของบุคลากรการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ อำนวยความสะดวกในด้านยานพาหนะ ดูแลด้านอาคารสถานที่ นอกจากนั้นยังรับผิดชอบในการให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบไอทีของสถาบันฯ