Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่น และข่าวกิจกรรมของสถาบัน
International Conference Commemorating International Migrants’ Day
ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง
International Conference Commemorating International Migrants’ Day
“A Forced March into Uncertainty” Migration, Securi...
SEASIA 2017 Conference
SEASIA 2017 Conference
Chulalongkorn University Bangkok, Thailand
special talk : Abenomics: Has it worked? Will it fail? By Sébastien Lechevalier
เรียน ผู้ที่สนใจทุกท่าน
การตรวจประกันคุณภาพสถาบันเอเชียศึกษา
คณะกรรมการกิจการภายในตรวจประกันคุณภาพสถาบันเอเชียศึกษา
“ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา: ASEAN Caring and Sharing Community”
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง
“ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา: ASEAN Caring and Sharing Community”
เสวนาวิชาการ เรื่อง “เข้าใจโรฮิงญา: ปัญหาความมั่นคง หรือวิกฤตมนุษยธรรม?”​
ด้วยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดเสวนาวิชาการ 
เสวนาวิชาการ เรื่อง“Contributing to Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies in the Asia and Pacific: A Sri Lanka, India and Thailand initiatives.”
เสวนาวิชาการ เรื่อง“Contributing to Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies in the Asia and Pacific: A Sri Lanka, India and Thailand initiatives.” 
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Three key issues in the new international trade landscape for South  East Asia”​
สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับ หลักสูตร Master of Arts in International
Development Studies (MAIDS) ​จะจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Three key
issues in the new international trade landscape for South
Eas...
International Seminar Japan-Thailand-ASEAN : SDGs Partnership
International Seminar Japan-Thailand-ASEAN : SDGs Partnership
งานเสวนาเรื่อง “สีดา ราม: ความทุกข์ของเทพ ความรักของหญิง”​
ประชาสัมพันธ์งานเสวนา
เรื่อง “สีดา ราม: ความทุกข์ของเทพ ความรักของหญิง”​
โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
สถาบันเอเชียศึกษา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
การศึกษาดูโครงการ หัวข้อ “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด”
การศึกษาดูโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560