Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่น และข่าวกิจกรรมของสถาบัน
SEASIA 2017 Conference
SEASIA 2017 Conference
Chulalongkorn University Bangkok, Thailand
special talk : Abenomics: Has it worked? Will it fail? By Sébastien Lechevalier
เรียน ผู้ที่สนใจทุกท่าน
การตรวจประกันคุณภาพสถาบันเอเชียศึกษา
คณะกรรมการกิจการภายในตรวจประกันคุณภาพสถาบันเอเชียศึกษา
“ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา: ASEAN Caring and Sharing Community”
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง
“ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา: ASEAN Caring and Sharing Community”
เสวนาวิชาการ เรื่อง “เข้าใจโรฮิงญา: ปัญหาความมั่นคง หรือวิกฤตมนุษยธรรม?”​
ด้วยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดเสวนาวิชาการ 
เสวนาวิชาการ เรื่อง“Contributing to Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies in the Asia and Pacific: A Sri Lanka, India and Thailand initiatives.”
เสวนาวิชาการ เรื่อง“Contributing to Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies in the Asia and Pacific: A Sri Lanka, India and Thailand initiatives.” 
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Three key issues in the new international trade landscape for South  East Asia”​
สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับ หลักสูตร Master of Arts in International
Development Studies (MAIDS) ​จะจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Three key
issues in the new international trade landscape for South
Eas...
International Seminar Japan-Thailand-ASEAN : SDGs Partnership
International Seminar Japan-Thailand-ASEAN : SDGs Partnership
งานเสวนาเรื่อง “สีดา ราม: ความทุกข์ของเทพ ความรักของหญิง”​
ประชาสัมพันธ์งานเสวนา
เรื่อง “สีดา ราม: ความทุกข์ของเทพ ความรักของหญิง”​
โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
สถาบันเอเชียศึกษา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
การศึกษาดูโครงการ หัวข้อ “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด”
การศึกษาดูโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 
เสวนาวิชาการ เรื่อง  “ไอเอส” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ทบทวนรากความขัดแย้งเดิม  ประเมินแนวทางรับมือภัยคุกคามใหม่
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง
“ไอเอส” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ทบทวนรากความขัดแย้งเดิม
ประเมินแนวทางรับมือภัยคุกคามใหม่