Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่น และข่าวกิจกรรมของสถาบัน
ASIAN REVIEW: Call for papers
ASIAN REVIEW: Call for papers.
ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวช่อง NOW26 รายการ ล่าความจริง
ดร.ศราวุฒิ อารีย์ รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
คณะจากมหาวิทยาลัยกว่างซีการเงินและเศรษฐศาสตร์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
คณะจากมหาวิทยาลัยกว่างซีการเงินและเศรษฐศาสตร์
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Guangxi Research Center for (ASEAN) Finance & Econ.
มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
เมื่อวันจันทร์ที 28/11...
ดร.ศราวุฒิ อารีย์  ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวช่อง Amarin รายการ Amarin News Night
ดร.ศราวุฒิ อารีย์ รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
งานเปิดตัวหนังสือ เรื่อง เรื่อง  ผู้ลี้ภัยและการส่งกลับ
ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะจัดงานเปิดตัวหนังสือเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง
ผู้ลี้ภัยและการส่งกลับ ซึ่งตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Springer
ในวันจันทร์ ที่...
สัมมนา Rethinking Mekong  “พลังขับเคลื่อนแม่โขง อดีต ปัจจุบันและอนาคต”
สัมมนา Rethinking Mekong  “พลังขับเคลื่อนแม่โขง อดีต ปัจจุบันและอนาคต”
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับ ศอ.บต. จะจัด มหกรรมเปิดโลกและมุมมองใหม่จังหวัดชายแดนใต้
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
คุณสมาน เหล่าดำรงชัย ให้สัมภาษณ์ Thai CCTV
คุณสมาน เหล่าดำรงชัย นักวิจัยอาวุโส
ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ Thai CCTV
สถานีโทรทัศน์ ไทย-จีน เรื่อง ความสัมพันธ์ จีน-ใต้หวัน
เวลา 07.00...
รายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น เสนอในประเด็น “การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในอาเซียน”
คุณกนกพรรณ อยู่ชา นักวิจัยชำนาญการ สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และ นักวิจัย วรรณรัตน์ ท่าห้อง ได้รับเชิญมหาวิทยาลัย Guangxi และ China-ASEAN Research Institute
คุณอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
เสวนาเรื่อง “การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7 จากอดีต สู่ปัจจุบัน”
เปิดตัวหนังสือชุด “มองอดีต เล็งอนาคต การปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 7”