Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (Asian Public Intellectuals Fellowship Program)
โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (Asian Public Intellectuals Fellowship Program)
โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย : API (Asian Public Intellectuals Fellowship Program)

เอเชียในศตวรรษที่ 21 ดำรงอยู่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ไร้พรมแดน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์ภูมิภาคของเราควรมีกลุ่มปัญญาชนรุ่นใหม่ๆที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมจะทำงานเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2543 มูลนิธินิปปอนแห่งประเทศญี่ปุ่นจึงมีดำริในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิชาการในประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย และก่อตั้งโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (เอพีไอ)ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ทุนวิจัยแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปดำเนินโครงการที่นำเสนอเป็นเวลาตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี ในประเทศกลุ่มสมาชิกตามที่ได้เสนอโครงการไว้ เป็นที่น่ายินดีที่สถาบันเอเชียศึกษา ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ตั้งสถาบันประสานงานกลางระดับภูมิภาคของเอพีไอนับแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ทั้งนี้ในปี 2553 โครงการได้ขยายขอบเขตไปยังประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม และประเทศพม่าในปี 2556

กิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในการสร้างเครือข่ายและกระตุ้นความร่วมมือระดับภูมิภาคได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี ซึ่งเป็นเวทีให้ผู้ได้รับทุนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอผลการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับทุน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันในระดับภูมิภาคในอนาคต

หมายเลขติดต่อ : โทรศัพท์ 02-218-7422

เว็บไซต์ : http://www.api-fellowships.org