Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
ศูนย์มุสลิมศึกษา (Muslim Studies Center)
ศูนย์มุสลิมศึกษา (Muslim Studies Center)
ศูนย์มุสลิมศึกษา (Muslim Studies Center)

ศูนย์มุสลิมศึกษาดำเนินการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2548 โดยได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมุสลิมศึกษา โดยให้ความสำคัญทั้งในเชิง “พื้นที่” และ “ประเด็นปัญหา” ทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก ตลอดจนโลกมลายู โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานวิจัยและงานวิชาการด้านมุสลิมศึกษาในมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ลุ่มลึก และเป็นระบบเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิง เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ รวมทั้งให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนานโยบายของรัฐบาล และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโลกมุสลิมทั้งในภาพกว้างและภาพลึกให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และเพื่อพัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ ระดับระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาคของโลกมุสลิม

หมายเลขติดต่อ : โทรศัพท์ 02-218-7412 และ โทรสาร 02-218-7412

เว็บไซต์ : http://www.muslimcenterchula.com