Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
หลักสูตรการเรียนการสอน
ผลงานวิจัยดีเด่นของสถาบันเอเชียศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน

สถาบันเอเชียศึกษามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม (Master of Arts Program in Human and Social Development) : คลิกดูรายละเอียด
  2. หลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Master of Arts Program in Southeast Asian Studies) : คลิกดูรายละเอียด
  3. หลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกาหลีศึกษา (Master of Arts Program in Korean Studies) : คลิกดูรายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวทำให้นักวิจัยของสถาบันฯ ได้นำความรู้และประสบการณ์วิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น นักวิจัยสถาบันฯยังได้รับเชิญเป็นกรรมการวิชาชีพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน