Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
ผลงานวิจัยดีเด่นของสถาบันเอเชียศึกษา
ผลงานวิจัยดีเด่นของสถาบันเอเชียศึกษา
ปี 2558
นางสาวเปรมใจ วังศิริไพศาล
รางวัลที่ได้รับ : ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ "คนดี ศรีจุฬาฯ" จากกองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 (วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ปี 2557
นายอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
รางวัลที่ได้รับ : ผลงานวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2557 ในระดับดีมาก จากโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานด้านพลังงานระหว่างประเทศ" (วันที่อังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ปี 2555
นายอุกฤษฎ์ ปัทมานันท์
รางวัลที่ได้รับ : ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ คนดีศรีจุฬาฯ ประจำปี2555 กลุ่มงานวิจัย
ปี 2552
นางสาวพรพิมล ตรีโชติ
รางวัลที่ได้รับ : ผลงานวิจัยดีมาก จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2552 เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยพื้นที่เศรษฐกิจเชิงลึกของประเทศแนวเขตตะนาวศรีฝั่งอันดามันประเทศพม่า
ปี 2555
นายอุกฤษฎ์ ปัทมานันท์
รางวัลที่ได้รับ : ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 (ด้านรัฐศาสตร์ การปกครอง)
14 ก.ค. 2549
นางพัชราวลัย วงศ์บุญสิน
รางวัลที่ได้รับ : ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 (ด้านประชากรกับการย้ายถิ่นในภูมิภาคเอเชีย) เป็นคนแรกของประเทศ