Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
ประวัติความเป็นมา สถาบันเอเชียศึกษา
ประวัติความเป็นมา สถาบันเอเชียศึกษา

สถาบันเอเชียศึกษาเป็นสถาบันวิจัยในสังกัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2510 ภายในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สถาบันเอเชียศึกษาค่อย ๆ เจริญเติบโตขึ้น โดยมีกิจกรรมหลากหลาย และมีคณาจารย์ต่างภาควิชา ต่างคณะ/สถาบัน และต่างมหาวิทยาลัยมาร่วมกันทำงานมากขึ้น เมื่อมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการให้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาคณะหนึ่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ
ปี
เหตุการณ์
2555

นายอุกฤษฎ์ ปัทมานันท์ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2555 กลุ่มงานวิจัย

2555

นายอุกฤษฎ์ ปัทมานันท์ ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 (ด้านรัฐศาสตร์การปกครอง)

2555

ศูนย์มุสลิมศึกษา ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

2 ตค. 2553

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: A Strategic Partnership ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ในงานสัมมนาวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำปี 2553 เรื่อง มุสลิมในแผ่นดินไทย: บทบาทชาวไทยมุสลิมในการสร้างสรรค์สังคมไทย

29 กย. 2553

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการสัมมนาทางวิชาการมุสลิมศึกษาประจำปี 2553 เรื่อง มุสลิมในแผ่นดินไทย: บทบาทชาวไทยมุสลิมในการสร้างสรรค์สังคมไทย เมื่อวันพธที่ 29 กันยายน 2553 ณ หอประชุม จุฬาฯ และทรงฟังปาฐกถาเรื่อง พระราชกรณียกิจกับมุสลิมในแผ่นดินไทย โดยฯพณฯ นายพลากร สมสุวรรณ งานนี้จัดโดยศูนย์มุสลิมศึกษา

15 กพ. 2553

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์มุสลิมศึกษากับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

2552

ศูนย์แม่โขงศึกษา ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

2551

ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Center for Southeast Asian Studies, Nationalchinan University, Taiwan

พย. 2551 - ตค. 2552

จุฬาฯแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์สวีฟู่หลิง เป็นศาสตราภิชานกองทุนชินโสภณพนิช ศูนย์จีนศึกษา

กพ. 2550 - กย. 2551

จุฬาฯแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เขียน ธีระวิทย์ เป็นศาสตราภิชานกองทุนชิน โสภณพนิช ศูนย์จีนศึกษา

2550

ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Institute of Asian Pacific Studies, HongBang University, Ho Chi Minh ประเทศเวียดนาม

14 ก.ค. 2549

นางพัชราวลัย วงศ์บุญสิน ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 (ด้านประชากรกับการย้ายถิ่นในภูมิภาคเอเชีย) เป็นคนแรกของประเทศ

2549 -2550

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ทุนสนับสนุนวารสารเอเชียปริทัศน์เนื่องจากเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2549

ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโครงการจัดตั้งกองส่งสริมการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2549

จัดตั้งศูนย์แม่โขงศึกษา