Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
ข่าวประกาศทั่วไป และการรับสมัครงาน
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7
ด้วย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) วุฒิปริญญาโท (หากมีประสบการณ์อาจได้รั...
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา
สถาบันเอเชียศึกษา ประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิจัย AR-5 สาขาสังคมศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3 อัตรา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิจัย AR-5
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย นักวิจัย AR-5
ประกาศ สถาบันเอเชียศึกษา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5
------------------------------------------------------------
ด้วยสถาบันเอเชียศึกษา...
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างทำภาพยนตร์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย”
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์มุสลิมศึกษา มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างทำภาพยนตร์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” จำนวน 1 ตอน ความยาวป...
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
2. มีอายุระหว่าง 22-30 ปี
3. สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Powe...
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเอเชียปริทัศน์  วารสารกระแสเอเชีย
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเอเชียปริทัศน์
แจ้งให้ทราบว่าจะขอปรับการรับ-ส่งเอกสารจากส่วนงานภายนอกเข้ามายังสำนักฯ โดยให้มีจุดรับเอกสารอยู่ที่ ชั้น 6 อาคารจามจุรี 5
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาฯ แจ้งให้ทราบว่าจะขอปรับการรับ-ส่งเอกสารจากส่วนงานภายนอกเข้ามายังสำนักฯ โดยให้มีจุดรับเอกสารอยู่ที่ ชั้น 6 อาคารจามจุรี 5 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ เพียงจุดเดียวเท่านั...
ศูนย์จีนศึกษา กลุ่มงานวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7 จำนวน 1 อัตรา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) วุฒิปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์...