Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
ข่าวประกาศทั่วไป และการรับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย นักวิจัย AR-5
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย นักวิจัย AR-5

ประกาศ สถาบันเอเชียศึกษา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5
------------------------------------------------------------
ด้วยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5 สาขาสังคมศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 35,450.00 บาท (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) วุฒิปริญญาเอก (หากมีประสบการณ์อาจได้รับการพิจารณามากกว่าที่กำหนด) เพื่อปฏิบัติงานใน กลุ่มงานวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.5 ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับนี้ หรือไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
1.7 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ บริษัทเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ
1.8 ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ
1.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม่เป็นผู้ที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย และยังอยู่ในระหว่างการเป็นบุคคลล้มละลาย

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2.2 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
หรือ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิปริญญาเอก) ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
2.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถบริหารข้อมูลประมวลผลด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2.4 สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 มีพื้นฐานความรู้ความสามารถในการวิจัย หรือมีประสบการณ์ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียศึกษาหรือประเด็นสำคัญในภูมิภาคเอเชีย
2.6 มีความสามารถในการเขียนผลงานวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.7 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับเครือข่ายวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. วิธีการคัดเลือก
3.1 ประเมินความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3.2 ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
3.3 ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
3.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการเป็นนักวิจัยของสถาบันเอเชียศึกษา
3.5 สัมภาษณ์
4. หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
4.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสำเร็จการศึกษา
4.3 ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ CU-TEP หรือ IELTS ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
4.4 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
4.6 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นทางทหาร
4.7 ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน

หลักฐานข้อ 4.2-4.6 แนบไฟล์สำเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกำกับ และรับรองสำเนาถูกต้อง ผ่านทางเว็บไซต์พร้อมใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3
และสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-7465, 02-251-5199
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.00-17.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/

 

Preview
1
2
3
เรียกดูประกาศ