Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
คณะผู้บริหารปัจจุบัน สถาบันเอเชียศึกษา
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-7460
e-mail : Nualnoi.T@chula.ac.th
รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา ฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-7469
e-mail : Pavika.S@chula.ac.th, Pavika.P@gmail.com
รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-7467
e-mail : Jirayudh.S@chula.ac.th, Jirayudh@hotmail.com
รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา ฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-7469
e-mail : Wasana.W@chula.ac.th