Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
โครงการสิ่งพิมพ์
โครงการสิ่งพิมพ์
ความเป็นมาของโครงการสิ่งพิมพ์

โครงการสิ่งพิมพ์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยเงินทุนจำนวนหนึ่งที่มีผู้บริจาคให้เพื่อสำหรับดำเนินการกิจกรรมในด้านสิ่งพิมพ์วิชาการทางเอเชียศึกษาโดยเฉพาะ โดยมิได้แสวงหาผลกำไรสูงสุดดังธุรกิจเดียวกันนี้ในภาคเอกชน แต่ในขณะเดียวกันก็จะทำให้โครงการฯ นี้เลี้ยงตนเองอยู่ได้ภายใต้กองทุนแรกเริ่มที่ได้รับเงินทุนบริจาคมา สิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ได้แก่ วารสารเอเชียปริทัศน์ วารสารกระแสเอเชีย วารสาร Asian Review และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่นๆ

และนับตั้งแต่ พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบันโครงการสิ่งพิมพ์ดำเนินภารกิจเพื่อสนองพันธกิจของสถาบันฯ ได้อันที่จะเผยแพร่ความรู้ทางเอเชียศึกษา เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และภูมิปัญญาของประชาคมทั้งใน และนอกระบบการศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการสิ่งพิมพ์ เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

นอกจากนั้นสถาบันเอเชียศึกษา ยังได้จัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษปริญญาโท-เอกเป็นหนังสือวิชาการ ด้วยเงินทุน Wolfgang Wittwer ซึ่ง Dr. Wolfgang Wittwer ผู้อำนวยการโครงการเอเชียศึกษา ของโฟล์คสวาเกนมูลนิธิ (Volkswagen Foundation) เป็นผู้ก่อตั้งไว้ให้สถาบันเอเชียศึกษาดูแล เพื่อคัดเลือกวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียในนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ ต่อมุมมองของไทยในประเด็นต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย หนังสือที่จัดพิมพ์ไปแล้ว อาทิ

 1. THE CHIANG TUNG WARS WAR AND POLITICS IN MID-19TH CENTURY SIAM AND BURMA
 2. PASSING ITT ON: TRADITIONAL LANNA MUSIC IN THE MODERN-DAY CITY OF CHIANG MAI
 3. POLITICAL INTEGRATION POLICIES OF THE THAI GOVERNMENT TOWARDBENBOURENANE THE ETHIC MALAY-MUSLIMS OF SOUTHERNMOST THAILAND (1973-2000)
 4. Along the Royal Road: From Kol to Phnom Rung, Ancient Angkorian Settlements Compared
 5. The Portrayal of the Battle of Ayutthaya in Myanmar Literature
 6. FREE THAI THE NEW HISTORY OF THE SERI THAI MOVEMENT
 7. A TRUE HERO King Chulalongkorn of Siam’s visit to Singapore and Java in 1871
 8. The European Development Cooperation Policy toward Vietnam (1990s – 2000s): A case Study of Constructivist Foreign Policy Analysis
ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

โครงการสิ่งพิมพ์ มีภารกิจและขอบเขตการดำเนินงานในการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการซึ่งได้แก่ รายงานการวิจัย วารสารวิชาการ และหนังสือวิชาการ อันเป็นผลงานทางวิชาการในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยนักวิชาการทั้งภายใน และภายนอกสถาบันฯ ดำเนินการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ต่างๆ ในระบบสมาชิก และการจัดจำหน่าย เพื่อให้ผลงานของนักวิจัย และนักวิชาการที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเอเชียศึกษา และสาธารณชนอย่างกว้างขวาง

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริม และเป็นช่องทางให้นักวิจัยและนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ได้เสนอผลงานสู่สังคม
 2. เพื่อเป็นแหล่งความรู้เอเชียศึกษาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
 3. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเอเชียศึกษาให้แก่สังคม และวงการศึกษาทุกระดับ
 4. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในทางวิชาการ และภูมิปัญญาของสังคม
ช่องทางสมัครสมาชิกวารสาร และ ส่งบทความลงตีพิมพ์

สมัครสมาชิการวารสารและส่งบทความลงตีพิมพ์ได้ที่ : โครงการสิ่งพิมพ์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-7411, 0-2251-5199 / หมายเลขโทรสาร : 0-2255-1124
Website : http://www.ias.chula.ac.th / E-mail : ias@chula.ac.th

จัดจำหน่ายโดย : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-7000, 0-2255-4433
Website : http://www.chulabook.com