Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
โครงการสิ่งพิมพ์
หน้า
ช่องทางสมัครสมาชิกวารสาร และส่งบทความลงตีพิมพ์

สมัครสมาชิการวารสาร และส่งบทความลงตีพิมพ์ได้ที่ : โครงการสิ่งพิมพ์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2218-7411, 0-2251-5199 โทรสาร: 0-2255-1124
Website: http://www.ias.chula.ac.th E-mail: ias@chula.ac.th

จัดจำหน่ายโดย : โครงการสิ่งพิมพ์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 2 โทรศัพท์: 0-2218-7411, 0-2251-5199 โทรสาร: 0-2255-1124 / ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์: 0-2218-7000, 0-2255-4433 Website: http://www.chulabook.com