Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่น และข่าวกิจกรรมของสถาบัน
พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการรังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดิน  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้การสนับสนุนศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการรังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดิน จัดขึ้น ณ วังลดาวัลย์ ตึกอำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
บรรยายพิเศษ International Workshop on “Rural Microfinance in Asia”
สถาบันเอเชียศึกษาจัดงานบรรยายพิเศษ
สัมมนาวิชาการ  เรื่อง “สปป. ลาว และเวียดนาม: ผู้นำใหม่ การเมือง และอาเซียน”​​
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “สปป. ลาว และเวียดนาม: ผู้นำใหม่ การเมือง และอาเซียน”​​

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ ห้องป...
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง Casteism and Buddhist Movement in India‏
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง Casteism and Buddhist Movement in India‏
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์อินเดียศึกษา, Chula Global Network และ สถาบันเอเชียศึกษา)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คุณธรรมในอาเซียนภาคพื้นทวีป : “ASEAN Caring and Sharing Community”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุม วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขง
การประชุม วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล
สถาบันเอเชียศึกษาจัด กิจกรรม 5ส วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558
กิจกรรม 5ส 
บทความวิชาการ  ย้อนพินิจสหรัฐอเมริกา (1) อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
ย้อนพินิจสหรัฐอเมริกา (1)
โดย อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
 
สัมมนาวันผู้ย้ายถิ่นสากล 2015  “New Paradigms for a Changing Migration Landscape”
การสัมมนาเนื่องในวันผู้ย้ายถิ่นสากล 2015 
เสวนาวิชาการ  เรื่อง “จักรวรรดินิยมกับการก่อการร้ายสากล: วิกฤตความมั่นคงโลกจากวินาศกรรม 9/11 ถึงโศก นาฏกรรมปารีส”
สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเลือกตั้ง ความหวัง และการเมืองก้าวถัดไป: จับตาประชาธิปไตยพม่าบนทางแพร่ง”
สัมมนาวิชาการ
เรื่อง “การเลือกตั้ง ความหวัง และการเมืองก้าวถัดไป: จับตาประชาธิปไตยพม่าบนทางแพร่ง”