Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่น และข่าวกิจกรรมของสถาบัน
สถาบันเอเชียศึกษา เดินทางเข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา นำคณะผู้บริหารและพนักงานเดินทางเข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื...
สถาบันเอเชียศึกษา ให้การต้อนรับ Professor Li Zhu จาก Research Institute for Indian Ocean Economies Yunnan University
สถาบันเอเชียศึกษา ให้การต้อนรับ Professor Li Zhu จาก Research Institute for Indian Ocean Economies Yunnan University of Finance and Economics ประชุมเรื่องความร่วมมือ เกี่ียวกับงานวิจัยร่วมกัน เช่น เอเชียใต้ ลุ่มแม่น้ำ...
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง
รายการ Good Morning ASEAN สัมภาษณ์ อ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
รายการ Good Morning ASEAN สัมภาษณ์ อ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
กอ.รมน.จัดพิธีมอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ   “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” แก่ทุกภาคส่วน
กอ.รมน.จัดพิธีมอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” แก่ทุกภาคส่วน
ผศ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล ได้รับรางวัล  “ซีพี ออลล์”  เชิดชูสุดยอดนักเขียนเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่  11
ผศ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล ได้รับรางวัล  “ซีพี ออลล์”  เชิดชูสุดยอดนักเขียนเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่  11
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน สถาบันเอเชียศีกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ๋หมทวิทยลัย ได้ให้การต้อนรับกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน สถาบันเอเชียศีกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโ...
กิจกรรมโครงการ ธรรมะ ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
สถาบันเอเชียศึกษามีกิจกรรมโครงการ ธรรมะ ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยไปชั่วลูกหลาน
โครงการมอบหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
โครงการมอบหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม 5 ส
ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา การบรรยายพิเศษเรื่อง “เวียดนามบนเส้นทางโด่ยเหมย (Doi Moi) สู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕”
การบรรยายพิเศษเรื่อง “เวียดนามบนเส้นทางโด่ยเหมย (Doi Moi) สู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕”