Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่น และข่าวกิจกรรมของสถาบัน
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน สถาบันเอเชียศีกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ๋หมทวิทยลัย ได้ให้การต้อนรับกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน สถาบันเอเชียศีกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโ...
กิจกรรมโครงการ ธรรมะ ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
สถาบันเอเชียศึกษามีกิจกรรมโครงการ ธรรมะ ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยไปชั่วลูกหลาน
โครงการมอบหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
โครงการมอบหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม 5 ส
ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา การบรรยายพิเศษเรื่อง “เวียดนามบนเส้นทางโด่ยเหมย (Doi Moi) สู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕”
การบรรยายพิเศษเรื่อง “เวียดนามบนเส้นทางโด่ยเหมย (Doi Moi) สู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕”