Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
ข่าวประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7

 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7

ประกาศ สถาบันเอเชียศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7
จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,100 บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

วุฒิปริญญา โท (หากมีประสบการณ์อาจได้รับการพิจารณามากกว่าที่กําหนด) เพื่อปฏิบัติงานใน กลุ่มงานวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา

Preview
1
2
3
เรียกดูประกาศ