Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
Research
การพัฒนารูปแบบและแนวทางการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
การพัฒนารูปแบบและแนวทางการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
รายชื่อนักวิจัย : รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
ชุดโครงงานวิจัยโครงการฯ สพพ
แหล่งทุนวิจัยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)  
ระยะเวลาดำเนินการ1 ก.พ. 54 - 31 ก.ค. 54 
วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อศึกษาความต้องการความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านและจัดลำดับความสำคัญของสาขา (Sector) ความร่วมมือ
1.2 เพื่อศึกษารูปแบบ / แนวทางการให้ความช่วยเหลือขององค์กรต่าง ๆ
1.3 เสนอแนะรูปแบบ / แนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมของ สพพ. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเพือนบ้านและประเทศไทย

ตัวอย่างงานวิจัย