Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
Research
An Assessment of Complaint Mechanisms for Recruitment of Inbound and Outbound Migrant Workers in Thailand 
An Assessment of Complaint Mechanisms for Recruitment of Inbound and Outbound Migrant Workers in Thailand 
รายชื่อนักวิจัย : ศ. ดร. สุภางค์ จันทวานิช, สมาน เหล่าดำรงชัย, วรัญญา จิตรผ่อง, ไพรินทร์ มากเจริญ, นภาพร แสงเนตร
ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555
วัตถุประสงค์

1.1 วิจัยนโยบายและกระบวนการการร้องเรียนของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศและแรงงานต่างด้าวที่มีบริษัทจัดหางานนำเข้ามาทำงานในประเทศไทย
1.2 วิเคราะห์กลไกทางกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองแรงงานและการบังคับใช้กฎหมาย
1.3 วิเคราะห์ช่องทางและปัญหาอุปสรรคของกระบวนการร้องเรียนของแรงงาน
1.4 วิเคราะห์ช่องว่างของกลไกที่ให้ความคุ้มครองแรงงาน
1.5 วิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษาแรงงานที่เข้ากระบวนการร้องเรียน

ตัวอย่างงานวิจัย