Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
News
“ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา: ASEAN Caring and Sharing Community”
“ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา: ASEAN Caring and Sharing Community”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง
“ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา: ASEAN Caring and Sharing Community”

วันอังคารที่ 12 – วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​

ด้วยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรมผ่านงานจิตอาสาของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เรื่อง “คุณธรรมในอาเซียน: จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทร” ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมอาเซียน ที่สอดคล้องกับเสาหลักที่ 3 ของอาเซียนว่าด้วยประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่มีเป้าหมายเพื่อจะทำให้ ประชาชน
เกิดความตระหนักถึงความเป็นประชาคมอาเซียนให้มีหลักของการอยู่ร่วมกันและรับผิดชอบต่อสังคม โดยการแสวงหาอัตลักษณ์ร่วมเพื่อที่จะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและใส่ใจระหว่างกัน ซึ่งการจัดประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นในระหว่างวันอังคารที่ 12 – วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ เพื่อเป็นการนำเสนอผลการวิจัย “คุณธรรมใน อาเซียน: จิตอาสาใน
ภาคพื้นสมุทร” ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเอเชียศึกษา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน สิ่งท้าทาย
ใหม่ที่อาเซียนกำลังเผชิญและหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาคุณธรรมการอยู่ร่วมกันในประเทศอาเซียน ​


ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม

สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
http://gg.gg/ASEAN-Caring-and-Sharing-Community

Facebook สถาบันเอเชียศึกษา : https://goo.gl/Z7uq15