Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
Research
โครงการ “โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจฮาลาลในอินโดนีเซีย”
โครงการ “โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจฮาลาลในอินโดนีเซีย”
รายชื่อนักวิจัย : ดร.ศราวุฒิ อารีย์,จิตติมา คิ้มสุขศรี, รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน, มาโนชญ์ อารีย์, ปรัชญา อุสมาน
ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์โครงการ

1.1 เพื่อศึกษาพัฒนาโอกาสและกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยในตลาดประเทศอินโดนีเซียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2 เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจฮาลาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น

1.3 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ   เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยให้สามารถแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากตลาดสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย

 

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย” ซึ่งเป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพนี ้มีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อศึกษาพัฒนาโอกาสและกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยในตลาดอินโดนีเซียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจอาหารฮาลาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น

3. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ เพื่อใช้ประกอบการกําหนดนโยบาย

และกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจอาหารฮาลาลไทยให้สามารถแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากตลาดสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย
ผลการวิจัยพบว่า ในบรรดาประเทศที่ส่งสินค้าอาหารฮาลาลเข้าไปในตลาดอินโดนีเซีย ไทยเป็นหนึ่งในประเทศมีโอกาสอย่างมาก

จากปัจจัยในเรื่องข้อตกลงที่เอื ้อประโยชน์ซึ่งกั นและกันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี นอกจากนั้น สินค้าอาหารฮาลาลไทย

ยังมีความหลากหลายเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยเข้าสู่ตลาด

อินโดนีเซีย ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ พอสมควร ซึ่ งเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สําหรับปัจจัยภายใน
นั้นได้แก่ ปัญหาตราฮาลาลของไทยที่ไม่ได้รับความเชื่อมั่ นทั้งในระดับผู้บริโภคและหน่วยงานรับรอง
ฮาลาลของอินโดนีเซีย ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังเป็นผู้รับจ้างผลิตและขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กิจการฮาลาลและตลาดอาหารฮาลาลอินโดนีเซีย ส่วนปัจจัยภายนอกนั้นได้แก่ ปัญหาระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซีย มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ขั้นตอนการนําเข้าที่ซับซ้อนและ
กฎระเบียบทางการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และปัญหาด้านการขนส่งและการจํากัดท่าเรือนําเข้าสินค้า
แนวทางแก้ ไขปัญหาคือ

1. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างองค์กรมุสลิมอินโดนีเซียที่ ทําหน้าที่ ดูแลกิจการฮาลาล

2. ปรับปรุงระบบมาตรฐานฮาลาลของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดสร้างตรา
สินค้าเป็นของไทยและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้ค้าอาหารฮาลาล

4. ส่งเสริมให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยในอินโดนีเซีย

5. มีหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ ยวกับอาหารฮาลาลและมาตรฐานฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลฮาลาลที่ครอบคลุมลุ่มลึก

ตัวอย่างงานวิจัย