Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
Research
ผลงานวิจัย ARCM
ผลงานวิจัย ARCM
รายชื่อนักวิจัย : ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย
ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ชุดโครงงานวิจัยผลงานวิจัย ARCM
วัตถุประสงค์

จดหมายข่าวที่ตีพิมพ์เป็นช่วงเวลาโดย ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

และความพยายามดำเนินการในประเทศไทยและต่างประเทศ

 

ท่านสามารถอ่านจดหมายข่าวนี้ทางออนไลน์ได้ที่  www.arcmthailand.com

บทคัดย่อ

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาคารประชาธิปกรำไพพรรณี ชั้น 3

ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

โทร: (+66-2)218-7462, 218-7415 www.arcmthailand.com

www.facebook.com/ARCMChula

ตัวอย่างงานวิจัย