Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
Research
คู่มือ แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ และ แรงงานไทยคืนถิ่น
คู่มือ แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ และ แรงงานไทยคืนถิ่น
รายชื่อนักวิจัย : สมาน เหล่าดำรงชัย นักวิจัย ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย
ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ชุดโครงงานวิจัยแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ และ แรงงานไทยคืนถิ่น
แหล่งทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วัตถุประสงค์

คู่มือ แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ และ แรงงานไทยคืนถิ่น

เนื้อหาสำหรับแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
1ค่าใช้จ่าย รายได้และความคุ้มค่าในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
1.1ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
1.2ตัวอย่างรายได้ขั้นต่ำและการหักเงินค่าใช้จ่ายในประเทศต่างๆ
1.3ความคุ้มค่า กรณีไปทำงานที่ไต้หวัน
2วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกสาย/ นายหน้า/ บริษัทจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ
3ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ เมื่อไปทำงานอยู่ในต่างประเทศ
3.1ข้อห้าม
3.2ข้อควรปฏิบัติ
4แหล่งทุน (เงินกู้)
5สถานที่ติดต่อของหน่วยงานราชการไทย กรณีท่านมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจว่าถูกเอาเปรียบหรือไม่

เนื้อหาสำหรับแรงงานไทยคืนถิ่น
1วิธีการบริหารจัดการรายได้ที่ได้จากต่างประเทศ
2วิธีการบริหารจัดการความรู้ที่ได้จากการไปทำงานต่างประเทศ
3แหล่งทุน (เงินกู้) ของรัฐในการต่อยอดธุรกิจหรืองานเกษตรกรรม/ วิสาหกิจชุมชน
4การวางแผนอาชีพ หลังกลับจากต่างประเทศ
5โครงการที่หน่วยงานของรัฐให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือแรงงานที่กลับมาแล้ว
6โครงการรับรองประสบการณ์แรงงานคืนถิ่น
7โครงการที่สนับสนุนอาชีพเพื่อแรงงานไทยจากหน่วยงานของรัฐ
8การทำบัญชีครัวเรือน
9การเตรียมตัวด้านอาชีพ

ตัวอย่างงานวิจัย