Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
Seminar, Conference, Training - Institute of Asian Studies Chulalongkorn University
การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง ถอดรหัสความสำเร็จละครโทรทัศน์เกาหลี
ารสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง ถอดรหัสความสำเร็จละครโทรทัศน์เกาหลี
สัมมนานานาชาติ เรื่อง"ผ่าวิกฤติปาเลสไตน์: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต"
สัมมนานานาชาติ หนึ่งในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี
ศูนย์จีนศึกษา เชิญฟังบรรยายหัวข้อ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยและจีน"
ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอาศรมสยาม-จีนวิทยา เชิญฟังบรรยายหัวข้อ
เสวนาวิชาการ "ภัยคุกคามของแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย"
เสวนาวิชาการ "ภัยคุกคามของแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย"
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานเสวนาวิชาการหัวข้อ “อาเซียน: ความขัดแย้งและการจัดการ”
งานเสวนาวิชาการหัวข้อ “อาเซียน: ความขัดแย้งและการจัดการ”
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ อาเซียนในพลวัตใหม่และท่าทีของไทย
ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
-----------------------------
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “อาเซียนในพลวัตใหม่และท่าทีของไทย”
งานเสวนา “เรียนรู้ระบบหนังสือ: ประสบการณ์จากอินเดีย”
งานเสวนา “เรียนรู้ระบบหนังสือ: ประสบการณ์จากอินเดีย” จัดโดยศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสวนาวิชาการ เรื่อง “อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ”
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ”
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561เวลา 9.20 - 12.00 น.
การแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561
การแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมารประชุมระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU
โครงการ Bangladesh Fair 2018 ครั้งที่ 1
ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา และสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย จะจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Local livelihood situation and peace process in Myanmar: Dynamic of Changes in Kachin state
ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับ หลักสูตร Master of Arts in International Development Studies (MAIDS) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Local livelihood situation and peace process in Myanmar: Dynami...
SEASIA 2017 Conference
CONFERENCE DATE