Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่น และข่าวกิจกรรมของสถาบัน
ทำความรู้จักกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ บรรยายโดย ศาสตราจารย์ Imtiaz Ahmed แห่งมหาวิทยาลัยธากา
ทำความรู้จักกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ บรรยายโดย ศาสตราจารย์ Imtiaz Ahmed แห่งมหาวิทยาลัยธากา

ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำความรู้จักกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงในเอเชียใต้ที่เราเหมือนจะรู้จักแต่ก็ไม่รู้จัก

และร่วมสำรวจอนาคตของการขยายความร่วมมือระดับประชาชนในด้าน วัฒนธรรม การศึกษา การค้า เศรษฐกิจ ความมั่นคง

ภัยพิบัติ และมนุษยธรรม ฯลฯ

บรรยายโดย ศาสตราจารย์ Imtiaz Ahmed แห่งมหาวิทยาลัยธากา
วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Preview
1
2
3
4
5
6