Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่น และข่าวกิจกรรมของสถาบัน
เสวนา Rest in Peace 3 : “บ้านสุดท้ายของชีวิต” สังคมเคลื่อนย้ายสู่การตายข้ามวัฒนธรรม ไทย- พม่า-อินเดีย-ญี่ปุ่น
เสวนา Rest in Peace 3 : “บ้านสุดท้ายของชีวิต” สังคมเคลื่อนย้ายสู่การตายข้ามวัฒนธรรม ไทย- พม่า-อินเดีย-ญี่ปุ่น

สถาบันเอเชียศึกษา
ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จะจัดเสวนา Rest in Peace 3 : “บ้านสุดท้ายของชีวิต” สังคมเคลื่อนย้ายสู่การตายข้ามวัฒนธรรม ไทย- พม่า-อินเดีย-ญี่ปุ่น
ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.30 -16.30 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคม การเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมานและความตาย

ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
และลงทะเบียน online
http://gg.gg/Rest-In-Peace-3

หรือส่งใบตอบรับมาที่
e-mail: thitikarn.p@chula.ac.th, sornplang@hotmail.com

โทรสาร 02-255-1124, 02-218-7409
ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-7464