Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่น และข่าวกิจกรรมของสถาบัน
ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน
ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ
เรื่อง “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน” 

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานเสวนาวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมองผ่านปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ชนชั้นนำ ซึ่งมี

บทบาทสำคัญในการผลักดันและกำกับการเปลี่ยนทางสังคม และชนชั้นแรงงาน ซึ่งกลายมาเป็นพลังในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในยุคของการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

“ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน"

http://gg.gg/eliteandlabor-_7-6-61