Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
โครงการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ
การแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561
การแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561

การแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมารประชุมระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU

แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561

ด้วยศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับศูนย์ยุโรปศึกษาแห่ง​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จะจัดการประชุมระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU

แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561

ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
และลงทะเบียน online http://gg.gg/seminar-IUU2018 หรือ สแกนผ่าน QR Code
ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-7462 หรือ
อีเมล์ที่ th_nithis@yahoo.com