Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
โครงการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ
งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ อาเซียนในพลวัตใหม่และท่าทีของไทย
งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ อาเซียนในพลวัตใหม่และท่าทีของไทย

ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
-----------------------------
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “อาเซียนในพลวัตใหม่และท่าทีของไทย”
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อ “สิ่งท้าทายอาเซียน: ปัจจุบันและอีก 5 ปีข้างหน้า”

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อ “อาเซียน: ความขัดแย้งและการจัดการ”
วิทยากร- คุณสุทธิชัย หยุ่น อดีตผู้ก่อตั้งเครือเนชั่น วันนี้ผู้ก่อตั้ง "กาแฟดำ"
- รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม อาจารย์หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร- ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ดร.ประพิน นุชเปี่ยม คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการโดย คุณอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ - http://gg.gg/DynamicASEAN
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ias.chula.ac.th
ติดต่อสอบถามคุณปภังกร โทร: 02-218-7468, E-mail: papungonm@gmail.com