Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
โครงการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ
งานเสวนาวิชาการหัวข้อ “อาเซียน: ความขัดแย้งและการจัดการ”
งานเสวนาวิชาการหัวข้อ “อาเซียน: ความขัดแย้งและการจัดการ”

งานเสวนาวิชาการหัวข้อ “อาเซียน: ความขัดแย้งและการจัดการ”
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร
- ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ดร.ประพิน นุชเปี่ยม คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดยคุณอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย