Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
โครงการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ
การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง ถอดรหัสความสำเร็จละครโทรทัศน์เกาหลี
การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง ถอดรหัสความสำเร็จละครโทรทัศน์เกาหลี

ารสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง ถอดรหัสความสำเร็จละครโทรทัศน์เกาหลี

วันพุธ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.30 – 13.00 น.  ลงทะเบียน

13.00 – 13.30 น.  กล่าวความเป็นมาของโครงการวิจัย โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กล่าวเปิดงาน โดย    นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี  ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 13.30 – 14.00 น. บรรยายพิเศษ “ทิศทางตลาดละครโทรทัศน์ไทยในยุค 4.0”โดย นายยชญ กรณ์หิรัญ ผู้บริหารบริษัท Star Hunter Studio

14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.15 – 14.45 น. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อบันเทิงกับก้าวย่างสู่ประเทศไทย 4.0 : ศึกษากรณีซีรีย์โทรทัศน์ประเทศเกาหลี” โดย ดร.ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ นักวิจัยศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.45 – 15.00 น. อภิปรายการวิจัย  โดย อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว  อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.00 – 15.15 น. อภิปรายการวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพรรณ บิลมาโนช อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

15.15 – 16.00 น.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา

16.00 น.   ปิดการสัมมนา   ดำเนินรายการโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์