Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่น และข่าวกิจกรรมของสถาบัน
เสวนาทางวิชาการ ข้อเท็จจริงเอ็นร้อยหวาย: ประวัติศาสตร์บาดแผล สยาม - ปาตานี
เสวนาทางวิชาการ ข้อเท็จจริงเอ็นร้อยหวาย: ประวัติศาสตร์บาดแผล สยาม - ปาตานี

เชิญ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ
ข้อเท็จจริงเอ็นร้อยหวาย: ประวัติศาสตร์บาดแผล สยาม - ปาตานี
จัดโดย
ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
http://gg.gg/6wqr6

ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ด้วย ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการเสวนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์สยาม - ปัตตานี กรณีเอ็นร้อยหวาย” โดยเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่สาธารณะ และเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กระจ่างชัดในประเด็นเกี่ยวกับเอ็นร้อยหวายอย่างถูกต้องตาม​หลักวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างสยามและปาตานี (ปัตตานี) กรณีเอ็นร้อยหวายเป็นประเด็นถกแถลงที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางมาเป็นระยะเวลานาน แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างครอบคลุม ข้อมูลความรู้ที่ปรากฏเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกวาดต้อนเชลยศึกชาวปาตานี นับตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ผลของสงครามครั้งนี้สยามเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ทำให้มีการกวาดต้อนประชาชนและกลุ่มบุคคลฝ่ายต่างๆ ของปาตานีมาเป็นเชลยศึก โดยให้ขึ้นไปอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเด็นสำคัญที่ตามมา คือ มีข้อมูลความรู้ระบุเพิ่มเติมว่าการกวาดต้อนกลุ่มประชาชนและบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ของปาตานีที่เป็นเชลยศึกให้ขึ้นไปที่กรุงเทพฯ ตามกล่าวนั้น ได้ใช้วิธีร้อยหวายที่เอ็นเหนือส้นเท้าแล้วผูกพ่วงต่อกันหลาย ๆ คน เพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านั้นกระโดดจากเรือลงทะเลหลบหนี สิ่งเหล่านี้ได้ถูกนำมาผลิตซ้ำและเผยแพร่ในวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งมีการบิดเบือนและนำไปขยายผลในทางที่ไม่สร้างสรรค์
ดังนั้น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กระจ่างชัดในประเด็นเกี่ยวกับเอ็นร้อยหวายอย่างถูกต้องตามหลักวิชา ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี และบัดนี้การดำเนินการศึกษาวิจัยได้เสร็จสิ้นแล้ว ด้วยเหตุนี้ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม จึงกำหนดให้มีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ ข้อเท็จจริงเอ็นร้อยหวาย: ประวัติศาสตร์บาดแผล สยาม – ปาตานี

กำหนดการ  Download