Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่นและข่าวกิจกรรมของสถาบัน
เชิญฟังบรรยายหัวข้อ  "ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยและจีน"
ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอาศรมสยาม-จีนวิทยา เชิญฟังบรรยายหัวข้อ
เสวนาวิชาการ "ภัยคุกคามของแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย"
ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรุปเนื้อหาจากงานเสวนา “เรียนรู้ระบบหนังสือ: ประสบการณ์จากอินเดีย”
สรุปเนื้อหาจากงานเสวนา “เรียนรู้ระบบหนังสือ: ประสบการณ์จากอินเดีย” จัดโดยศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
More
หนังสือออกใหม่
More
โครงการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ
เสวนาวิชาการ "ภัยคุกคามของแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย"
เสวนาวิชาการ "ภัยคุกคามของแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย"
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานเสวนาวิชาการหัวข้อ “อาเซียน: ความขัดแย้งและการจัดการ”
งานเสวนาวิชาการหัวข้อ “อาเซียน: ความขัดแย้งและการจัดการ”
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ อาเซียนในพลวัตใหม่และท่าทีของไทย
ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
-----------------------------
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “อาเซียนในพลวัตใหม่และท่าทีของไทย”
More
ข่าวประกาศทั่วไป
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย นักวิจัย AR-5
ประกาศ สถาบันเอเชียศึกษา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5
------------------------------------------------------------
ด้วยสถาบันเอเชียศึกษา...
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างทำภาพยนตร์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย”
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์มุสลิมศึกษา มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างทำภาพยนตร์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” จำนวน 1 ตอน ความยาวป...
More
ข่าวประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
More