Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่นและข่าวกิจกรรมของสถาบัน
The 2017 International Conference Trans-Asia Human Mobilities and Encounters Exchange, Commodification and Sustainability
Monash Asia Institute, Monash University
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับ ศอ.บต. จะจัด มหกรรมเปิดโลกและมุมมองใหม่จังหวัดชายแดนใต้
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
คุณสมาน เหล่าดำรงชัย ให้สัมภาษณ์ Thai CCTV
คุณสมาน เหล่าดำรงชัย นักวิจัยอาวุโส
ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ Thai CCTV
สถานีโทรทัศน์ ไทย-จีน เรื่อง ความสัมพันธ์ จีน-ใต้หวัน
เวลา 07.00...
More
หนังสือออกใหม่
More
โครงการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ
เสวนาเรื่อง “การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7 จากอดีต สู่ปัจจุบัน” วันที่ 8 กันยายน 2559
เสวนาเรื่อง “การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7 จากอดีต สู่ปัจจุบัน”
วันที่ 8 กันยายน 2559
เปิดตัวหนังสือชุด “มองอดีต เล็งอนาคต การปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 7”
การสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม เรื่อง “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม: ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”
เวลา: 08.00-12.00 น.
สถานที่: ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
เสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”  ในความทรงจำของล่ามภาษามลายู
จัดโดย:  ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัน-เวลา: วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-15.30 น.
สถานที่: ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
More
ข่าวประกาศทั่วไป
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างทำภาพยนตร์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย”
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์มุสลิมศึกษา มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างทำภาพยนตร์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” จำนวน 1 ตอน ความยาวป...
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
2. มีอายุระหว่าง 22-30 ปี
3. สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Powe...
More