Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่นและข่าวกิจกรรมของสถาบัน
The 2017 International Conference Trans-Asia Human Mobilities and Encounters Exchange, Commodification and Sustainability
Monash Asia Institute, Monash University
สัมมนาทางวิชาการ  “ทะเลจีนใต้หลังคำตัดสินของศาลโลก: สงบหรือปั่นป่วน”
สัมมนาทางวิชาการ  “ทะเลจีนใต้หลังคำตัดสินของศาลโลก: สงบหรือปั่นป่วน”
สัมมนานำเสนอผลงานวิจัยในโครงการ การบริหารจัดการแรงงานไทยย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศในศตวรรษที่ 21
สัมมนานำเสนอผลงานวิจัยในโครงการ
การบริหารจัดการแรงงานไทยย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศในศตวรรษที่ 21
โดย ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 26 กรกฎ...
More
หนังสือออกใหม่
More
โครงการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ
เสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”  ในความทรงจำของล่ามภาษามลายู
จัดโดย:  ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัน-เวลา: วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-15.30 น.
สถานที่: ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัมมนานำเสนอผลงานวิจัยในโครงการ การบริหารจัดการแรงงานไทยย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศในศตวรรษที่ 21
จัดโดย: ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเวลา: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00–16.30 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกร...
งานเสวนา “การต่อสู้กับคอร์รัปชัน: มองโลก มองไทย” และงานเปิดตัวหนังสือ คอร์รัปชัน: ความรู้ฉบับพกพา
งานเสวนา “การต่อสู้กับคอร์รัปชัน: มองโลก มองไทย” และงานเปิดตัวหนังสือ คอร์รัปชัน: ความรู้ฉบับพกพา
More
ข่าวประกาศทั่วไป
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างทำภาพยนตร์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย”
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์มุสลิมศึกษา มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างทำภาพยนตร์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” จำนวน 1 ตอน ความยาวป...
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
2. มีอายุระหว่าง 22-30 ปี
3. สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Powe...
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเอเชียปริทัศน์  วารสารกระแสเอเชีย
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเอเชียปริทัศน์
More