Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
โครงการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ
เสวนาเรื่อง “การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7 จากอดีต สู่ปัจจุบัน” วันที่ 8 กันยายน 2559
เสวนาเรื่อง “การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7 จากอดีต สู่ปัจจุบัน”
วันที่ 8 กันยายน 2559
เปิดตัวหนังสือชุด “มองอดีต เล็งอนาคต การปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 7”
การสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม เรื่อง “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม: ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”
เวลา: 08.00-12.00 น.
สถานที่: ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
เสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”  ในความทรงจำของล่ามภาษามลายู
จัดโดย:  ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัน-เวลา: วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-15.30 น.
สถานที่: ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัมมนาทางวิชาการ “ทะเลจีนใต้หลังคำตัดสินของศาลโลก: สงบหรือปั่นป่วน”
การสัมมนาทางวิชาการ  “ทะเลจีนใต้หลังคำตัดสินของศาลโลก: สงบหรือปั่นป่วน” 
สัมมนานำเสนอผลงานวิจัยในโครงการ การบริหารจัดการแรงงานไทยย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศในศตวรรษที่ 21
จัดโดย: ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเวลา: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00–16.30 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกร...
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ IUU ในกิจการประมงทะเลอย่างยั่งยืน ครั้งที่1
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ IUU ในกิจการประมงทะเลอย่างยั่งยืน ครั้งที่1
งานเสวนา “การต่อสู้กับคอร์รัปชัน: มองโลก มองไทย” และงานเปิดตัวหนังสือ คอร์รัปชัน: ความรู้ฉบับพกพา
งานเสวนา “การต่อสู้กับคอร์รัปชัน: มองโลก มองไทย” และงานเปิดตัวหนังสือ คอร์รัปชัน: ความรู้ฉบับพกพา
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปรากฏการณ์จีนใหม่ในประเทศไทยและประเทศลุ่มน้ำโขง”
ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ปรากฏการณ์จีนใหม่ในประเทศไทยและประเทศลุ่มน้ำโขง" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้...
การเสวนาวิชาการเรื่อง “ร่วมหาทางออกกรณีค่าโง่คลองด่าน หยุดความเสียหายของชาติ”
การเสวนาวิชาการเรื่อง “ร่วมหาทางออกกรณีค่าโง่คลองด่าน หยุดความเสียหายของชาติ”
การสัมมนาวิชาการ “ ใครกุมอำนาจเมียนมา: อองซาน ซูจี หรือกองทัพ”
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง
“ใครกุมอำนาจเมียนมา: อองซาน ซูจี หรือกองทัพ”
สัมมนา "การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย"
สัมมนา "การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย"
อบรมทางวิชาการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น”
การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเอเชียศึกษากับสำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ด้วยเป้าประสงค์เดียวกันคือการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นที่ถูกต้องและทันสมัย ให้แก่สังคมไทย โ...